Επανεκκίνηση των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων
30, 2012
Πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.703/01/2012 (Ηλεία)
3, 2012

Επανεκκίνηση των Διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων

Η AΡΩΓΗ ΑΜΚΕ λαμβάνοντας υπόψη την έκδοση της με αριθμό 38/28-5-2012 εγκυκλίου των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα : «Προσλήψεις προσωπικού από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

προβαίνει στην επανεκκίνηση των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων που αφορούν την Πράξη «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφερειακή ενότητα Λακωνίας». Ως εκ τούτου οι οκτώ ( 8 ) εναπομείναντες ημέρες της προκήρυξης του φορέα μας , θα διεξαχθούν :

  • Øτην Τρίτη 05/06/2012 από 09:00 έως 15:00 έως
  • Øτην Τρίτη 12/06/2012 από 09:00 έως 15:00

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Βρασίδου 90 Σπάρτη ΤΚ : 23100 , απευθύνοντάς την στη Αρωγή ΑΜΚΕ υπόψιν κας Αθηνάς Κατσή , τηλ. επικοινωνίας: 2731089185 Email: info@arogiamke.gr“> sparti@arogiamke.gr ).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

[mc4wp_form id="5316"]