14/05/2012 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Συνεργατών (Κωδ. Πρόσκλησης 1 / Αρωγή ΑΜΚΕ – 12)
13, 2012
Επανεκκίνηση των Διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων
30, 2012

Επανεκκίνηση των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων

Η AΡΩΓΗ ΑΜΚΕ λαμβάνοντας υπόψη την έκδοση της με αριθμό 38/28-5-2012 εγκυκλίου των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα : «Προσλήψεις προσωπικού από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

προβαίνει στην επανεκκίνηση των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων που αφορούν την Πράξη «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφερειακή ενότητα Ηλείας». Ως εκ τούτου οι δύο ( 2 ) εναπομείναντες ημέρες της προκήρυξης του φορέα μας , θα διεξαχθούν :

1. την Τρίτη 05/06/2012 από 09:00 έως 17:00 και

2. την Τετάρτη 06/06/2012 09:00 έως 17:00

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ, Μιαούλη 3, Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 26210-36350, Fax: 26210-34352 Email: info@arogiamke.gr “> info@arogiamke.gr ).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

[mc4wp_form id="5316"]