Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Να συστηθούμε…

 

Η Αρωγή είμαι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2007. Είναι καταχωρημένη στο σχετικό μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στο αντίστοιχο μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής πρωτοβάθμιας υγείας και διαθέτει επιχειρησιακή επάρκεια.

Το πεδίο δράσης της καλύπτει όλο το φάσμα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως προβλέπει ο ιδρυτικός της σκοπός.

Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της η Αρωγή έδωσε έμφαση στον κοινωνικό της ρόλο και την προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης, πρωτίστως για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, είτε με πρωτοβουλίες προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, είτε με την απόκτηση εμπειρίας από ανέργους μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και ενίσχυσης δεξιοτήτων. Κύριος προσανατολισμός της σε αυτά τα προγράμματα ήταν και παραμένει η μεταφορά τεχνογνωσίας και βιώσιμων πρακτικών ενδυνάμωσης της θέσης των νέων στους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς θεσμούς, μέσα από την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική.

Με εξειδικευμένο προσωπικό και ευρύ δίκτυο εθελοντών σε όλη την Ελλάδα η Αρωγή αναλαμβάνει κοινωνικές δράσεις υποστηρίζοντας εθνικά και τοπικά εγχειρήματα, εδραιώνοντας την έννοια και την συμβολή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις, ενώ το τελευταίο διάστημα προωθεί και τη δικτύωση των νέων σε διασυνοριακό και διακρατικό επίπεδο.

Πολύτιμη εμπειρία αντλείται μέσω της συμμετοχής σε κοινωνικές συμπράξεις και της υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων στο Ε.Π. «Βασικής Επισιτιστικής ή/και Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ.

 

-Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Αρωγή ΑΜΚΕ είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679, και της εθνικής νομοθεσίας, για τα προσωπικά δεδομένα που μας προσκομίζετε ή γνωστοποιείτε, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Μαζί με όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες δεσμεύεται στην τήρηση της εν λόγω Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εγγυηθεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τόσο για τις περιπτώσεις που έχει την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όσο και για τις ενέργειες που αναλαμβάνει ως από κοινού υπεύθυνος επεξεργασία ή εκτελών την επεξεργασία.

Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών στον ιστότοπό της αλλά και όσων επιδιώκουν να επικοινωνούν μέσω email ή τηλεφώνου και εφαρμόζει όλες τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EΕ 679/2016 (“ΓΚΠΔ”) αλλά και του εκάστοτε ισχύοντος εθνικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Προστασίας»). Αυτή η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων περιγράφει (α) τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, (β) τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, (γ) τους τρίτους που ενδέχεται να τα μοιραστούμε, (δ) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνουμε για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και (ε) τα δικαιώματα σας σχετικά με τη εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητας αποτελεί για εμάς υψηλή προτεραιότητα και για το λόγο αυτό διαμορφώσαμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας και σας καλούμε να τη διαβάσετε με προσοχή.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο 2111181799 ή να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@arogiamke.gr.

Τι συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. (αρθ. 4 ΓΚΠΔ).

Για ποια υποκείμενα συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Για τις ανάγκες πραγμάτωσης των σκοπών της Αρωγής, προβαίνουμε στην επεξεργασία των παρακάτω προσωπικών δεδομένων:

Όταν θέλουμε να προσλάβουμε έναν εργαζόμενο: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμό λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πρόσληψης σύμφωνα με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Κατά την εργασιακή σχέση μας, συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε τυχόν αναρρωτικές άδειες, αρχεία που αποδεικνύουν αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου που έχει επίδραση στη μισθοδοσία του, βεβαιώσεις επιμόρφωσης, καθώς και τραπεζικά στοιχεία για τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας.

Για τους εθελοντές μας: τηρούμε ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας και εμπειρία σε κοινωνικές δράσεις.

Για τους ωφελούμενους των δράσεών μας: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητάς σας (όπως το ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης εγγράφου ταυτοποίησης), κατά περίπτωση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email), ή άλλα θέματα συναφή με τον χαρακτήρα της εκάστοτε δράσης, όπως οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένων γλωσσών. Ανάλογα με τη φύση των δράσεων, ενδέχεται να τηρηθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως δεδομένα υγείας και πρόνοιας, μόνο εφόσον από τη φύση του έργου που αναλαμβάνουμε προβλέπεται σχετική γνωστοποίηση. Τα δεδομένα αυτά δεν υπόκεινται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία ούτε διαβίβαση. Για τους ίδιους λόγους με τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλειας ενδέχεται να τηρούμε και δεδομένα παιδιών.

Για τους συνεργάτες και προμηθευτές μας, συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε μόνο cookies λειτουργικότητας που αφορούν τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ιστοτόπου μας και αποτρέπουν κακόβουλες ενέργειες και cookies τρίτων μερών τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και χρησιμοποιούνται για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών στο Google Analytics, προκειμένου να λαμβάνουμε στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν την υγεία, πλην των περιπτώσεων που αφορούν σχετική νομοθεσία.

Για όσους έχουν εγγραφεί στο newsletter μας: τηρούμε μόνο ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να ενημερώνουμε για τα νέα μας. Στοιχεία ονόματος, επωνύμου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης τηρούμε και για όσους επικοινωνούν μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, μόνο για το διάστημα που απαιτείται, ώστε να απαντήσουν στο ερώτημα ή αίτημα.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς;

Όχι, στην ΑΡΩΓΗ δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς πέραν της παροχής των υπηρεσιών μας και της ενημέρωσης και επικοινωνίας μας μαζί σας.

Τηρούμε αυστηρά τα προκαθορισμένα πλαίσια που προβλέπονται από το σχεδιασμό των προγραμμάτων και τις οδηγίες που ενδέχεται να λάβουμε από τους επικεφαλής ή εποπτικούς, κατά περίπτωση, φορείς.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, στην Αρωγή διοργανώνουμε εκδηλώσεις, ημερίδες και δράσεις, που έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα, είτε συνοδεύουν δράσεις που έχουμε αναλάβει και υλοποιούμε. Οι εκδηλώσεις αυτές δύνανται να φωτογραφηθούν/βιντεοσκοπηθούν, ώστε να αποτελέσουν αρχειακό υλικό του φορέα μας, είτε να διαβιβαστούν αρμοδίως ως παραδοτέο, αλλά σε καμία περίπτωση φωτογραφίες και βίντεο δε θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία (ανάρτηση σε ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρήση για προωθητικούς λόγους) χωρίς προηγούμενη δική σας συγκατάθεση.

Ακόμη και αν έχετε προβεί σε ρητή συγκατάθεση προς το φορέα μας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή αν την ανακαλέσετε ώστε να μη γίνει καμία άλλη επεξεργασία στο μέλλον για τον εν λόγω σκοπό.

Οι αρχές που υιοθετούμε στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Αρωγή υπακούει στις ακόλουθες αρχές, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία δεδομένων. Έτσι τα προσωπικά σας δεδομένα:

  • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο «νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»,
  • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς «περιορισμός του σκοπού»,
  • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία «ελαχιστοποίηση των δεδομένων»,
  • Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας «ακρίβεια»,
  • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας εφαρμόζοντας πάντα και για όλη τη διάρκεια τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας «περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»,
  • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων «ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα».

Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Για τους εργαζόμενους, συνεργάτες, προμηθευτές και ωφελούμενούς μας, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, (1) για την υλοποίηση των δράσεών μας, (2) για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, (3) για την τήρηση της εκάστοτε νομοθεσίας (φορολογική, εργατική, ασφαλιστική κ.ά.) στην οποία υπαγόμαστε, (4) για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας και (5) για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, αν απαιτηθεί.

Για κάθε τυχόν μελλοντική επεξεργασία για διαφορετικό από τους ανωτέρω σκοπούς, θα προβούμε σε αυτή μόνο εφόσον έχουμε λάβει νέα και διακριτική συγκατάθεση από εσάς. Λάβετε υπόψη σας, ότι ανά πάσα στιγμή έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων.

Για πόσο χρόνο θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Η πολιτική μας εστιάζεται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Με άλλα λόγια, φροντίζουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, με ασφάλεια, αν έχει εκτελεστεί ο σκοπός επεξεργασίας. Πολλές φορές όμως η υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και το έννομο συμφέρον μας επιβάλουν την τήρηση αυτών. Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία αυτών.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε:

Α. Δικαίωμα πρόσβασης (ή ενημέρωσης) στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να λάβετε πληροφορίες για το σκοπό επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων και τους αποδέκτες, εφόσον υπήρξε διαβίβαση (αρθ. 15 ΓΚΠΔ).

Β. Δικαίωμα διόρθωσης στα δεδομένα σας, προκειμένου να αρθούν ανακρίβειες ή να συμπληρωθούν ελλείψεις (αρθ. 16 ΓΚΠΔ).

Γ. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του αρθ. 17 ΓΚΠΔ, εφόσον συντρέχει νόμιμη υποχρέωση, ή συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, ή τηρείται αρχειοθέτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (αρθ. 17 ΓΚΠΔ).

Δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, με την επιφύλαξη νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 18 ΓΚΠΔ).

Ε. Δικαίωμα εναντίωσης, με την επιφύλαξης νόμιμης αρμοδιότητας (αρθ. 21 ΓΚΠΔ).

Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία των ανήλικων παιδιών τους.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας Προσωπικών Δεδομένων στο τηλ 2111181799 ή να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Αρωγής και να την αποστείλετε είτε στη διεύθυνση Γ’ Σεπτεμβρίου 59, 10433, Αθήνα, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail info@arogiamke.gr.

Ακόμη, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λ. Κηφισιάς 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, Τ: 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

Πότε θα σας απαντήσουμε;

Απαντάμε δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που λάβουμε το αίτημά σας και διεκπεραιώσουμε την απαιτούμενη ταυτοποίηση. Αν όμως το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα ότι θα χρειαστεί να λάβουμε παράταση δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων αιτημάτων με το ίδιο περιεχόμενο και χωρίς προβλεπόμενο νέο ειδικό έννομο συμφέρον, ενδέχεται να συνοδευτεί η απάντηση με συγκεκριμένο κόστος.

Πού θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον αν η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση όπως αυτή απορρέει από την νομοθεσία, για την δική σας εξυπηρέτηση ή για την διαφύλαξη του έννομου συμφέροντός μας.

Ειδικότερα, τηρούμε στην Αρωγή διαβαθμισμένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, και διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση επεξεργασία με νόμιμο τρόπο και εμπιστευτικότητα. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες μας, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, προκειμένου να διεκπεραιώνονται οι λειτουργίες μας, ωστόσο λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση μέριμνα, ώστε συμβατικά να υπάρχει διασφάλιση για την προστασία των δεδομένων αυτών. Παράλληλα, το ίδιο επίπεδο προστασίας διατηρείται και για τις περιπτώσεις που εμείς ενεργούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία ή από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με άλλους φορείς, στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης.

Διαβίβαση δεδομένων στο εξωτερικό

Τα προσωπικά δεδομένα σας αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση διαβίβασης των Προσωπικών Δεδομένων σας εκτός Ελλάδος ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε./Ε.Ε.Α.), η Αρωγή δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει την ύπαρξη επιπέδου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αντίστοιχου με αυτό που παρέχεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάπτοντας με τους αποδέκτες στις τρίτες χώρες τις κατάλληλες αυτές τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύουν για τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες.

*Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας

Δίνοντας έμφαση στις επιμέρους εξελίξεις και εξειδικεύσεις της νομοθεσίας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, προτιθέμεθα να προβαίνουμε σε επανεξέταση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να επιτυγχάνουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στην ιστοσελίδα της Αρωγής θα μπορείτε να βρίσκετε τη νεότερη επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε.

Έκδοση 1, 1/2/2019

Κατεβάστε το Αίτημα άσκησης δικαιωμάτων

[mc4wp_form id="5316"]