Oι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ΑΡΩΓΗ ΜΚΟ είναι:

Η προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού γενικά και η δημιουργία ομάδων   εθελοντών,   οι   οποίες  κατόπιν  ειδικής  εκπαίδευσης  θα   προσφέρουν  τις   υπηρεσίες τους σε περίπτωση έκτακτων φυσικών φαινομένων καθώς και σε   περιπτώσεις    διοργάνωσης     και     υλοποίησης    σημαντικών     κοινωνικών,  πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων.
Η   παροχή   επείγουσας  ανθρωπιστικής   επισιτιστικής  και  αναπτυξιακής   βοήθειας στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών (κυρίως δράσεις που   συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών, ιδιαίτερα   στον τομέα της υγείας, της παιδείας, των βασικών κοινωνικών υποδομών, όπως και  στην ενδυνάμωση των θεσμών και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων   δικαιωμάτων).

Η ευρύτερη διάδοση των αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος μέσα στην   Ευρωπαϊκή   Ένωση,   την   ευρύτερη   περιοχή   των   Βαλκανίων,   των αναπτυσσόμενων χωρών και της Ευρώπης τη μεγιστοποίηση της ατομικής, πολιτικής και  οικονομικής ελευθερίας και  τη  διεύρυνση  του  δικαιώματος επιλογής του κάθε ατόμου.

Η  μελέτη και έρευνα  σε Κοινωνικά,  Πολιτικά, Πολιτιστικά, Οικονομικά θέματα καθώς και θέματα φυσικού περιβάλλοντος   που θα αποβλέπει τόσο στον εντοπισμό των σχετικών ειδικότερων προβλημάτων και την εκπόνηση ή υποβολή προτάσεων και λύσεων, όσο και στην ενίσχυση και εδραίωση της πίστης των πολιτών στην αξία της δημοκρατίας, της ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής    πρωτοβουλίας    μέσα    σε    ένα    Κοινοβουλευτικό    σύστημα    με δημοκρατικά οργανωμένα Κόμματα Αρχών.

Η προώθηση της Ευρωπαϊκής Ενοποιήσεως μέσα στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυουσών Συνθηκών και την εκφρασμένη επιθυμία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Η καλλιέργεια ισχυρών δεσμών μεταξύ του Ελλαδικού Ελληνισμού και των Ελλήνων της διασποράς και η ευρύτερη προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

Η ανάληψη δραστηριοτήτων για την οικοδόμηση και ενδυνάμωση των θεσμών,   τον   εκδημοκρατισμό   και   την   προώθηση   του   σεβασμού   των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών   ομάδων,   της   κοινωνικής   ένταξης   και   ενσωμάτωσης  ειδικών κοινωνικών ομάδων (π.χ πολιτικοί πρόσφυγες,  μέλη μειονοτικών ομάδων, επαναπατριζόμενοι,  απεξαρτημένα άτομα, ΑΜΕΑ,  αποφυλακισμένοι,  ειδικές πολιτιστικές ομάδες κ.λπ.) και της ισότητας των δύο φύλων.

Η εκπαίδευση – κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της κοινωνίας   των   πολιτών   στις   αναπτυσσόμενες   χώρες   καθώς   και    η ευαισθητοποίηση   των   πολιτών   και   η   προβολή   των   προβλημάτων   των αναπτυσσομένων χωρών στη χώρα μας.

Η καλλιέργεια και προαγωγή της αρχής της βιοανάπτυξης η οποία θα πρέπει να    διέπει    την    εκπαιδευτική,    οικονομική,    κοινωνική,    πολιτιστική    και επαγγελματική ζωή των ανθρώπων.Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους δραστηριοποιείται, η εταιρεία οργανώνει συναντήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια και ανοικτές συζητήσεις που αφορούν σε κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά θέματα.

Επίσης, προβαίνει  είτε στην εκπόνηση  ερευνών – μελετών σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο,  σφυγμομετρήσεων κοινής γνώμης καθώς και την εκπόνηση προτάσεων λύσεων σε παρόμοια θέματα, είτε σε  επιτόπιες   έρευνες   πολιτικών,   κοινωνικών,   πολιτιστικών,   οικονομικών προβλημάτων  (σε  τοπικό  επίπεδο)  όπως  ενδεικτικά,   σε  θέματα  τοπικής αυτοδιοικήσεως   οικισμών    και    κατοίκων,    ποιότητα    ζωής   και    μελέτης περιβάλλοντος.Οι μελέτες αυτές, όπως επίσης και επιστημονικά πορίσματα, συμβουλές ή υπηρεσίες διατίθενται από την εταιρεία είτε δωρεάν είτε με κάλυψη των σχετικών δαπανών, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, που αποδέχονται και εφαρμόζουν τις αρχές της Εταιρίας

Στις δραστηριότητές της εντάσσεται η  υποβοήθηση για σπουδές, ιδίως νέων επιστημόνων και σπουδαστών, που, σύμφωνα   με   την   ελεύθερη   εκτίμηση   της   Επιτροπής   Διοικήσεως, παρουσιάζουν αξιόλογες ικανότητες και ενεργό ενδιαφέρον για τους σκοπούς της εταιρίας.

Συνεργάζεται και ανταλλάσσει απόψεις, πληροφορίες και πορίσματα καθώς και κάθε είδους ηθική, υλική ή επιστημονική βοήθεια με άλλα νομικά πρόσωπα και σωματεία, ιδρύματα και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,   που   επιδιώκουν   τους   ίδιους   ή   παρεμφερείς   σκοπούς   και ενδιαφέρονται περιλαμβανομένων και των ομογενειακών οργανώσεων και ιδρυμάτων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και αλλού.

Τέλος, δραστηριοποιείται στις  εκδόσεις   και   δημοσιεύσεις   επιστημονικών   συγγραμμάτων,   συλλογών πληροφοριακού   υλικού,   συμπερασμάτων συναντήσεων,   συζητήσεων   και άλλων εντύπων.

Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2020

Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2019

[mc4wp_form id="5316"]