Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΕΚΟ

Η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί κεντρικό στόχο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Ο κεντρικός αυτός στόχος αναλύεται σε δύο επιμέρους Στρατηγικούς Στόχους:

  1. Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων.
  2. Καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Με τη σειρά τους, οι Στρατηγικοί Στόχοι, εξειδικεύονται σε τέσσερις Γενικούς Στόχους του αναπτυξιακού σχεδιασμού, οι οποίοι αντιστοιχούν µε τους Θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος και οι οποίοι έχουν ως εξής:

  •  Γενικός Στόχος 1/ΑΠ 2.1, 2.2, 2.3: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεω
  • Γενικός Στόχος  2/ΑΠ 3.1, 3.2, 3.3: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.
  • Γενικός Στόχος 3/ΑΠ 4.1, 4.2, 4.3: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.
  • Γενικός Στόχος 4/ΑΠ 5.1,5.2,5.3: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού.

Αντικείμενο των «τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως  αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Ο βαθμός επίτευξης του στόχου της πράξης βεβαιώνεται ως εξής:

I.      για ίδρυση νέας επιχείρησης, η σύνταξη business plan και η βεβαίωση έναρξης επιχείρησης από την εφορία.

II.      για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, η αναγγελία πρόσληψης, και η διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες.

III.      για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος κλπ), η σύνταξη business plan και η αίτηση υπαγωγής για χρηματοδότηση από το αντίστοιχο πρόγραμμα,

IV.      για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

[mc4wp_form id="5316"]