Ανακοίνωση υπ. Αριθ. ΚΟΧ 25.703/01/2012 (Ηλεία)
20, 2012
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
24, 2012

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 25.1004/01/2012 ( Λακωνία )

Σήμερα 22/04/2012 αναρτήθηκε η ανακοίνωση υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ 25.1004/01/2012 που αφορά την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης <<Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας >> στο πλαίσιο του ΕΠ << Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού>> και συγκεκριμένα ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ ΠΙΝΑΚΑ Β).

-Οδηγίες ΚΟΧ

-Έντυπο Αίτησης

-Ανακοίνωση ΚΟΧ

-Πρακτικό δημοσιότητας

[mc4wp_form id="5316"]