Ο Κώδικας Δεοντολογίας υιοθετήθηκε από την ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ) με την από 21/01/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Σκοπός του είναι να προωθήσει μια κοινή εταιρική κουλτούρα που να ενθαρρύνει συμπεριφορές βάσει των βέλτιστων αρχών επαγγελματικής ηθικής και συμπεριφοράς, αλλά και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, τους κανόνες και τις αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας και καθορίζουν την καθημερινή μας συμπεριφορά και πρακτική. Το σύνολο αυτό των αρχών και κανόνων περιγράφει τη συμπεριφορά που αναμένουμε από τους εργαζομένους μας, τους εθελοντές καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας.

Σκοπός του Κώδικα είναι η καθοδήγησή μας στην λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να δημιουργηθούν διλήμματα σχετικά με τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς και αντιμετώπισης θεμάτων που άπτονται των αρχών και κανόνων της επιχειρηματικής ηθικής.

Απο το παρακάτω link μπορείτε να κατεβάσετε τον Κώδικά.

Κώδικας Δεοντολογίας

[mc4wp_form id="5316"]