Φωτογραφικό Υλικό
16, 2012
‘’Αρωγή’’ Η θέληση των πολιτών στην υπηρεσία της κοινωνίας.
20, 2012

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 19/10/2012

Επειδή καθημερινά η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ κατακλύζεται από ερωτήματα και επισκέψεις  συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, σχετικά με την πληρωμή τους, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους Δικαιούχους Φορείς (ΜΚΟ, Σωματεία κ.α) ότι αποτελεί στοιχειώδη κανονιστική τους υποχρέωση η ενημέρωση των ωφελουμένων σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος και τις διευκρινίσεις που δίδονται  κατά περίπτωση από τη ΕΥΔ.

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι  για την διαδικασία των πληρωμών και για το λόγο αυτό, η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί σε επιλεγμένα σημεία ώστε  να διασφαλίζεται η δημοσιοποίηση της.

Ειδικότερα υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα την Κοινή Υπουργική Απόφαση και την  πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής :

1. Το Πρόγραμμα «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας» είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,  υλοποιείται με την μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους (ΜΚΟ), η οποία καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων και λοιπές δαπάνες) και αφορά σε πέντε μήνες απασχόλησης σε Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 8-«Χρηματοδότηση Πράξης-Πληρωμές Δικαιούχου» της υπ αριθμ 1.5131/οικ,3.949/15-04-2011 (ΦΕΚ 613) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Προγράμματος, οι πληρωμές προς τον Δικαιούχο  της πράξης θα πραγματοποιούνται σε 3 (τρείς) δόσεις ως εξής:

(i) Η πρώτη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση του 20% των αναγγελιών πρόσληψης, του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση της δράσης όπως αυτή έχει εγκριθεί καθώς και την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.

(ii) Η δεύτερη δόση ύψους 50% (πενήντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της

πράξης καταβάλλεται με την πιστοποίηση του 100% των αναγγελιών πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης όπως αυτό έχει εγκριθεί και μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου.

(iii) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 10% (δέκα) επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού αφορά στην πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού της εγκριθείσας επιχορήγησης και καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης και όπως έχει περιληφθεί στις σχετικές συμβάσεις, η πληρωμή των ωφελουμένων, διενεργείται με την επιφύλαξη της ομαλής ροής της χρηματοδότησης του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αμέσως δηλ. μετά την έγκριση/αποδέσμευση των αντίστοιχων ποσών (πιστώσεις) από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

3. Η  πληρωμή των δόσεων γίνεται μέσω Υπολόγων διαχειριστών, οι οποίοι σύμφωνα με τον Νόμο είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και στην περίπτωση του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας, από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Ο Δικαιούχος αποστέλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ η οποία τα εξετάζει και ενημερώνει τον Υπόλογο, ενώ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ο Δικαιούχος τα καταθέτει απευθείας στον Υπόλογο. Μετά την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών και με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών είναι δυνατή η διενέργεια της πληρωμής στους Δικαιούχους. Η πληροφορία για τον ακριβή χρόνο πληρωμής παρέχεται στον Δικαιούχο (ΜΚΟ) από τον Υπόλογο του κάθε έργου.

Τέλος διευκρινίζεται, ότι καταγράφονται περιπτώσεις που η διαφορά μεταξύ θέσεων που εγκρίθηκαν στο Δικαιούχο και των θέσεων που τελικώς συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τέτοια, που δεν είναι δυνατή η συνέχιση της χρηματοδότησης με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό αλλά απαιτείται τροποποίηση του συνολικού έργου μετά από αίτημα του Δικαιούχου, γεγονός που αναστέλλει για μικρό χρονικό διάστημα την διαδικασία πληρωμής.

Αθήνα  19-11-2012

Από την ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.

[mc4wp_form id="5316"]